Vážení rodiče, milí žáci,

díky zlepšování epidemické situace můžeme od 24. 5. 2021, na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, rozšířit prezenční výuku o výuku ve skupinách: a to do 10 žáků bez povinnosti testování a při vyšším počtu žáků za předpokladu splnění následujících podmínek (s výjimkou dětí do 6 let věku):

 1. žák doloží Čestné prohlášení svého zákonného zástupce (formulář ZDE), že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami před zahájením výuky v ZUŠ test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 2. žák prokáže, že:
 • absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění Covid 19, uplynula u něho doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu neuplynulo více jak 90 dní,
 • má vystaven certifikát o provedeném očkování proti nemoci Covid 19 a od ukončení očkování uplynulo nejméně 14 dní.

Po důkladném zvážení rizik přenosu nákazy (zejména z důvodu míchání dětí z různých tříd a škol napříč předměty), možností školy a ve snaze eliminovat další zatěžování žáků testováním či dokládáním testování, jsme přistoupili k bezpečné organizaci výuky sborového zpěvu, orchestru, souborů, tanečního oboru, výtvarného oboru a literárně-dramatického oboru ve skupinách do 10 žáků. Předmět hudební nauka bude zatím vyučován pouze distančně.

Podrobné informace o rozvrhu hodin a rozdělení žáků do jednotlivých skupin obdrží žáci přímo od svých učitelů, stejně tak jako informace o případném dalším uvolňování opatření a s tím spojené navyšování žáků ve skupinách. Pokud se stane, že z nějakého důvodu nebude možné v některé skupině striktně dodržet počet do 10 žáků, budou zákonní zástupci učitelem včas informováni o nutnosti doložit čestné prohlášení.

Žákovi, který nesplní výše uvedené podmínky, nemůže škola umožnit účast na vzdělávání.

Hygienická a bezpečnostní opatření budou uplatňována stále ve zpřísněném režimu:

 • zákaz vstupu nemocných osob či osob s podezřením na jakékoliv onemocnění,
 • dezinfekce rukou neprodleně po vstupu do budovy školy,
 • roušky (žáci), respirátory (dospělé osoby) po celou dobu pobytu ve škole,
 • dodržování vzdálenosti 2 metry od ostatních osob,
 • zákaz vstupu rodičů /doprovázejících osob do školy (s výjimkou jednoho z rodičů v případě žáků přípravných ročníků či žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, který může po předchozí dohodě s učitelem setrvat po dobu výuky ve třídě),
 • zákaz čekání na chodbách,
 • povinné testování zaměstnanců 1x týdně.

PhDr. Jana Mazánková, ředitelka

Sdílej