Organizace výuky v červnu 2020
(týká se pouze hry na dechové nástroje, zpěvu, tanečního a literárně-dramatické oboru)

Vážení rodiče, milí žáci,

v reakci na pozitivní vývoj situace a po zohlednění prostorových, personálních a hygienických možností školy bude od 1. 6. 2020 částečně obnovena prezenční výuka také ve studijních zaměřeních / oborech:

 • hra na dechové nástroje,
 • sólový zpěv,
 • sborový zpěv,
 • taneční obor,
 • literárně-dramatický obor.

Vzhledem k tomu, že se jedná o studijní zaměření / obory, které ze své podstaty představují vyšší míru rizika přenosu nákazy, je nutné k výuce přistoupit s maximální odpovědností
a důsledně dodržovat mimořádná hygienická opatření. Prosím proto o pečlivé prostudování všech informací uvedených v tomto sdělení.

Organizace výuky

Hra na dechové nástroje a sólový zpěv

 • bude probíhat jak prezenční, tak i distanční výuka,
 • učitelé budou všechny žáky, kteří projevili zájem o prezenční výuku, kontaktovat do konce tohoto týdne kvůli domluvě rozvrhu. Prezenční výuka bude organizována pouze za předpokladu, že učitel není v tzv. rizikové skupině,
 • důležitá hygienická opatření pro prezenční výuku jsou uvedena níže.

Sborový zpěv

 • bude probíhat jak prezenční, tak i distanční výuka,
 • prezenční výuka bude probíhat ve zkráceném režimu ve skupině max. 15 žáků v jedné skupině ve velké zkušebně a 10 žáků v jedné skupině v malé zkušebně či učebně č. 28. Rozdělení žáků do skupin bude neměnné a bude všem žákům, kteří projevili zájem o prezenční výuku, sděleno příslušnými sbormistry do konce tohoto týdne (včetně rozvrhu hodin). Prezenční výuka bude organizována pouze za předpokladu, že sbormistr není v tzv. rizikové skupině,
 • důležitá hygienická opatření pro prezenční výuku jsou uvedena níže.

Taneční obor a literárně-dramatický obor

 • kolektivní výuka v těchto oborech nebude do 30. 6. 2020 z prostorových a hygienických důvodů obnovena,
 • žáci přípravných, 1., 2. a 3. ročníků budou nadále vyučováni pouze distančně,
 • žáci 4. a vyšších ročníků, kteří projevili zájem o prezenční výuku, budou učiteli kontaktováni za účelem domluvení individuálních konzultací v malých skupinách (max. 3 žáci v jedné skupině),
 • důležitá hygienická opatření pro prezenční výuku jsou uvedena níže.

Hygienická opatření pro prezenční výuku

Rizikové faktory stanovené Ministerstvem zdravotnictví

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami (týká se rodinných příslušníků žáka).
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.:
 5. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
 6. b) při protinádorové léčbě,
 7. c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 8. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 9. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 10. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 11. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Vstup do budovy školy

Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám (zákonným zástupcům).

Všichni žáci musí nosit ve společných prostorách roušky. Každý žák musí mít s sebou sáček na uložení roušky.

Čestné prohlášení

Při prvním vstupu do školy musí žák předložit svému učiteli Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. FORMULÁŘ NAJDETE ZDE. Prohlášení u nezletilých žáků musí být podepsáno zákonným zástupcem. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. 

Pohyb v budově školy

Žák je povinen v budově školy a při výuce dodržovat níže uvedená hygienická pravidla:

 • po příchodu do učebny vždy použít dezinfekci na ruce, která zde bude k dispozici. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • ponechat si i v učebně roušku, pokud se s učitelem nedohodne na jejím odložení. Odložení roušky bude možné pouze za předpokladu dodržení odstupu nejméně 2 metry. Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit v učebně vždy,
 • při sejmutí roušky si ji vždy uložit do sáčku,
 • při pohybu v učebně, na chodbách, ve společných prostorách a při návštěvě toalet dodržovat odstup ideálně 2 metry (nejméně však 1,5 metru) od dalších osob.

 

V Praze 27. 5. 2020

PhDr. Jana Mazánková, v.r.
ředitelka školy

 

 

 

 

Sdílej