Základní umělecká škola Šimáčkova

Poskytujeme základy vzdělání v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém oboru a připravujeme žáky k dalšímu studiu na středních a vysokých školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a na konzervatořích.

Základní umělecké vzdělávání je komplexní, dlouhodobé a systematické studium, které vnímáme jako jedinečnou možnost kultivovat osobnost každého žáka nejen po stránce umělecké, ale také osobnostní, sociální, kulturní i občanské. Snažíme se neustále vyhledávat příležitosti k prezentaci a uplatnění žáků již v průběhu studia, a to jak na koncertech, výstavách, představeních, tak i v zajímavých oborových a mezioborových projektech.

ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Přehled o jednotlivých stupních studia

Přípravné studium je určené pro žáky ve věku 5 a 6 let a jeho maximální délka je 2 roky.

Základní studium I. stupně je sedmileté a je určené žákům od 7 let věku.

Základní studium II. stupně je čtyřleté a je určené žákům od 14 let věku.

Žákům ve věku 18 let a starším je určeno čtyřleté studium pro dospělé. Studium pro dospělé je organizováno pouze pro žáky, kteří absolvovali v naší škole základní studium I. a II. stupně, úspěšně reprezentovali školu a dlouhodobě dosahovali nadstandardních studijních výsledků.

Pro děti, kterým ještě nebylo 5 let, organizujeme tzv. „umělecké přípravky“
(kurzy v rámci doplňkové činnosti školy)

Organizace a obsah výuky ZUŠ se řídí školním vzdělávacím programem (učebními plány a platnými učebními osnovami). K prezentaci výsledků škola organizuje veřejné koncerty hudebního oboru, taneční představení, literárně-dramatické představení a výstavy výtvarných prací. Žáci ZUŠ se pravidelně zúčastňují soutěží, přehlídek, festivalů a koncertních zájezdů doma i v zahraničí.

Novinky

Co Vám může nabídnout základní umělecká škola Šimáčkova?

Poskytuje základy vzdělání v uměleckém oboru hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém.

Hudební obor

V hudebním oboru se vyučuje přípravné hudební výchově, sólovému a sborovému zpěvu a hře na hudební nástroje – klávesové, smyčcové, strunné, dechové, mimo jiné také hře na varhany, cembalo, harfu, cimbál, akordeon, bicí nástroje atd.

Taneční obor

V tanečním oddělení mohou děti již od tří let rozvíjet smysl pro správné držení těla. Žáci mohou prohlubovat své pohybové dovednosti a estetické vnímání tance a pohybu vůbec. Nabízíme taneční průpravu, kde se dotýkáme pochopení a zvládnutí fyzických zákonitostí a vědomého osvojení pohybových principů..

Závěrečné vystoupení tanečního oboru, divadlo u Hasičů, taneční skupina.

Výtvarný obor

Výuka ve výtvarném oboru zahrnuje zvládnutí výtvarných technik, směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o výtvarné umění. Pro talentované žáky je přípravou pro studium na středních a vysokých školách uměleckého zaměření. Ve výtvarném oboru se vyučují čtyři základní předměty.

Literárně-dramatický obor

Chcete, aby vaše dítě umělo správně mluvit? Aby umělo formulovat a sdělit svůj názor? Vystoupit na veřejnosti před velkým množstvím lidí? Bez trémy? Bez obav? Rozvíjelo fantazii, objevovalo kouzlo a krásu literatury…?

II. závěrečné představení LDO, Divadelní klub Letka, skupina dětí.
Radost Praha, závěrečný koncert, kostel sv. Šimona a Judy, skupina dětí.

Dětský pěvecký sbor Radost Praha

Dětský pěvecký sbor Radost Praha byl založen v roce 1961 sbormistrem Vladislavem Součkem, od roku 1994 působí v Základní umělecké škole v Šimáčkově ulici v Praze 7. Jeho repertoár zahrnuje všechna slohová období a různé hudební žánry.

Vánoční koncert Pueri gaudentes, 19.12.2022, Betlémská kaple, Praha, zpívající chlapecký sbor, dirigující sbormistr a žák hrající na bicí.

Chlapecký sbor Pueri Gaudentes

Pueri gaudentes je jeden z mála českých chlapeckých sborů. Ve své historii, která sahá do roku 1990, navštívil řadu českých a evropských měst a také Japonsko. Sbor získal vysoká ocenění na prestižních festivalech v Neerpeltu, Gorizii, Lindenholzhausenu a reprezentoval na mezinárodním festivalu Pražské jaro.

Imatrikulace akademie pro seniory hl. m. Prahy, Zrcadlová kaple Klementina. Pohled do obecenstva.

Akademie umění

Akademii umění a kultury pro seniory HMP jsme založili z vlastní iniciativy. Přišlo nám prospěšné, abychom nejenom dětem, ale i starším spoluobčanům nabídli možnost věnovat se hudbě, výtvarnému umění, tanci a divadlu.

Sdílej