současnost

Kontaktní údaje

Základní umělecká škola, Šimáčkova 16, Praha 7
Šimáčkova 1452/16, 170 00 Praha 7
IČ: 613 87 312
 

Co Vám může naše základní umělecká škola nabídnout?

Naše škola poskytuje základy vzdělání v uměleckých oborech, a také připravuje žáky ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření.

V hudebním oboru se vyučuje přípravné hudební výchově, sólovému a sborovému zpěvu a hře na hudební nástroje – klávesové, smyčcové, strunné, dechové – mimo jiné také hře na varhany, cembalo, harfu, cimbál, akordeon, bicí nástroje atd. Škola po mnoho let organizuje i výuku jazzové interpretace a základů skladby. Ve škole působí řada komorních souborů nejrůznějšího obsazení, jazzová tria, dva významné pěvecké sbory - dětský pěvecký Radost Praha a chlapecký Pueri gaudentes

Studium ve výtvarném oboru zahrnuje zvládnutí všech výtvarných technik. Žáci se věnují kresbě, malbě, grafice, enkaustice, vitráži, kombinovaným technikám aj.

Na hodinách tanečního oboru se žáci seznámí s principy zdravého držení těla a pohybu. Základy klasické taneční techniky i současného tance dovolí dětem rozvíjet jejich přirozené fyzické dispozice. Hravou formou budou žáci vedeni k vlastnímu pohybovému vyjádření, fantazii a tvorbě.

Literárně-dramatický obor nabízí žákům výuku dramatiky a jevištní praxe a základů mluveného projevu.

 

Jak se můžete na naši školu přihlásit

Žáci jsou přijímáni ke studiu na ZUŠ na základě výsledků přijímacích zkoušek. Ty se pravidelně konají poslední týden v květnu. Termín škola zveřejní obvyklým způsobem čtrnáct dní předem. O výsledku jsou zájemci informováni písemně.

Co Vás očekává v průběhu studia na ZUŠ

Formy studia:

  • přípravné studium
  • základní studium prvního a druhého stupně
  • studium s rozšířeným počtem hodin
  • studium pro dospělé

Organizace a obsah výuky ZUŠ se řídí školním vzdělávacím programem (učebními plány a platnými učebními osnovami). K prezentaci výsledků škola organizuje veřejné koncerty hudebního oboru, taneční představení a výstavy výtvarných prací. Žáci ZUŠ se pravidelně zúčastňují soutěží, přehlídek, festivalů a koncertních zájezdů doma i v zahraničí.

historie

Historie základní umělecké školy

1948 - zahájení činnosti na Ortenově náměstí

Hudební škola v Praze 7 zahájila svou činnost 1. září 1948. Měla 5 učitelů a 150 žáků a sídlila v podkrovních prostorách školy na Dimitrovově (dnes Ortenově) náměstí. Ve svých počátcích nevystupovala jako samostatný subjekt, ale jako pobočka první české hudební školy založené dne 15. května 1945 na místě bývalé školy německé ve Štupartské ulici. Dekretem z 26. února 1948 přebrala pražská obec hudební školu do své péče. Ta měla v té době dvě pobočky, v Praze 4 – Nuslích a v Praze 7 – Holešovicích.

Do školního roku 1950 vstoupila již holešovická pobočka jako samostatná hudební škola. Kapacita žáků i učitelů vzrostla téměř na trojnásobek, škola měla ve správě budovy v Břevnově a v Bubenči.

1970 - přestěhování do Šimáčkovy ulice

S rokem 1970 je spojen začátek nové etapy v jejím vývoji. Je přestěhována do Šimáčkovy ulice, původně jen hudební škola se jako jedna z prvních rozšiřuje o další obory. František Šimáček (1834–1885) byl novinářem, národohospodářem, redaktorem Národních listů, nakladatelem a vydavatelem časopisů Světozor a Posel z Prahy. Za nacistické okupace se ulice jmenovala Herderova.

Zajímavostí je, že budova byla postavena podle projektu německého architekta Josefa Zascheho (1871–1957), představitele secese a moderny (navrhoval např. Palác Adria v Jungmannově ul., bankovní dům v ul. Na Příkopě ad.). Budova byla postavena v roce 1929 pro Německý kulturní svaz a německou obecnou školu. Od školního roku 1946/47 zde zahájila svou činnost vyšší odborná škola pro vzdělávání sociálních a zdravotních pracovnic.