novinky

Přijímací zkoušky pro školní rok 2018/2019

Hudební obor
4. - 6. června 2018, 13.00 - 18.00 hodin
Přijímací řízení do hudebního oboru bude, z důvodu eliminace dlouhého čekání uchazečů, probíhat podle pořadníku.
Pořadník bude vyvěšen zvlášť pro každý den a bude k dispozici k zapsání uchazeče vždy od 12:00 - v učebně č. 28 v 1. patře.

Výtvarný obor
4. - 6. června 2018, 13.00 - 18.00 hodin


Literárně-dramatický obor
5. června 2018, 13.00 - 18.00 hodin


Taneční obor
5. června 2018, 13.00 - 18.00 hodin


Sborový zpěv Radost Praha, Pueri gaudentes
7. června 2018, 13.00 - 18.00 hodin

Požadavky k přijímacím zkouškám do základního studia pro školní rok 2018/2019

Do základního studia budou přijati uchazeči, kteří k 1. 9. 2018 dosáhnou věku 7 let a kteří úspěšně vykonají talentovou zkoušku dle níže uvedených kritérií.
Podmínkou přijetí je doporučení přijímací komise a volná kapacita v daném oboru.


Hudební obor
Uchazeč
- zazpívá lidovou píseň
- zopakuje zahraný či zazpívaný tón
- zopakuje rytmický útvar


Výtvarný obor
Uchazeč:
- nakreslí obrázek na zadané téma
- vodovými barvami zpracuje zadaný námět


Taneční obor
Uchazeč:
- zopakuje jednoduchý pohybový motiv
- s pomocí pedagoga předvede správné držení těla ve stoji, lehu, sedu
- předvede na hudbu jednoduchou pohybovou improvizaci


Literárně dramatický obor
Uchazeč:
- zarecituje báseň
- zazpívá lidovou píseň
- vlastními slovy převypráví příběh nebo pohádku
- zvládne jednoduché asociační cvičení

Požadavky k přijímacím zkouškám do přípravného studia pro školní rok 2018/2019

Do přípravného studia budou přijati uchazeči, kteří k 1. 9. 2018 dosáhnou věku 5 a 6 let a kteří prokážou předpoklady ke vzdělávání dle níže uvedených kritérií.
Podmínkou přijetí je doporučení přijímací komise a volná kapacita v daném oboru.


Hudební obor
Uchazeč:
- zazpívá jednoduchou lidovou píseň
- zopakuje tón a jednoduchý rytmický útvar
- rozliší sluchem: silně - slabě, vysoko - nízko, vesele - smutně


Výtvarný obor
Uchazeč:
- nakreslí obrázek na pohádkové téma
- barevně zpracuje zadaný námět


Taneční obor
Uchazeč:
- zopakuje rytmický motiv
- napodobí jednoduché pohybové zadání
- reaguje na hudbu (rozliší pomalé - rychlé tempo)


Literárně dramatický obor
Uchazeč: - přednese báseň / říkanku
- zazpívá lidovou píseň
- zvládne jednoduché asociační cvičení

Informace pro žáky hudební nauky

V týdnu od 11. do 14. června odpadá vyučování hudební nauky. Od 18. června hodiny hudební nauky pokračují.

Písemné zkoušky z hudební nauky za 2. pololetí školního roku 2017/2018

Písemné zkoušky z hudební nauky za 2. pololetí školního roku 2017/2018 se budou konat v těchto dnech:


11. června 2018: 16.30 - 18.30


12. června 2018: 14.30 - 16.30


13. června 2018: 14.30 - 18.00


14. června 2018: 14.30 - 17:00


Žáci si vyberou jeden z termínů a dostaví se s žákovským sešitem do učebny č. 24 v 1. patře nejpozději 30 minut před koncem.


Zkoušky se týkají pouze žáků, kteří jsou uvolněni z pravidelné docházky do hudební nauky a mají individuální studijní plán. Vykonání písemné zkoušky je podmínkou pro uzavření klasifikace za 2. pololetí.

další novinky

program akcí

Slavnostní koncert ZUŠ OPEN (Sál Martinů HAMU, Praha 1)

Závěrečný koncert přípravných sborů Pueri gaudentes a sboru Retro (České muzeum hudby, Praha 1)

Závěrečný koncert Pueri gaudentes (Klášter sv. Anežky České, Praha 1)

Autorský pěvecký večer (České muzeum hudby, Praha 1)